ماجرای آشنایی میثاقی و فردوسی پور


صحبت های محمد حسین میثاقی درباره نحوه آشنایی با عادل فردوسی پور در برنامه سه ستاره


۰ نظر