کیفیت پایین؛قیمت بالا - تخصص خودروسازان داخلی!


روز به روز از کیفیت خودروهای داخلی کاسته میشود و قیمت آنها به شکلی غیرمعقول افزایش میابد...


۰ نظر