درگیری پلیس فرانسه و مهاجران در اردوگاه «جنگل» در شمال فرانسه


در آستانۀ تخلیۀ اردوگاه موسوم به «جنگل» در نزدیکی شهر«کاله» در شمال فرانسه، صدها مهاجر با مسدود کردن راههای ورودی به این اردوگاه با پلیس درگیر شدند. مهاجران با به آتش کشیدن تعدادی از چادرها و سطل های زباله با پلیس درگیر شدند.
 


۰ نظر