تحولات جدید حلب/پیشروی ارتش عراق در جنوب موصل


نیروهای عراقی وارد حمام العلیل در شرق موصل شدند.


۰ نظر