سفارت فرانسه با نارنجک مورد حمله قرار گرفت


به گفتۀ شاهدان عینی این دو موتورسوار بلافاصله پس از پرتاب این نارنجک ها به سوی سفارت فرانسه این محل را ترک کرده اند.


۰ نظر