نقش «قابل توجه» رئیس جمهوری کره جنوبی در فساد دوستانش!


پارلمان کره جنوبی بررسی اتهامات وارده به «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور را به تیمی ویژه سپرده است و دادستانان می گویند نقش خانم پارک در جنجال و رسوایی فساد دوستان و دستیارانش «قابل توجه» بوده است.

۰ نظر