رهبری: اصرار دارم عبارت«اتاق فکر»فرنگی هارا به کار نبرم


اصرار دارم عبارت «اتاق فکر» فرنگی ها را به کار نبرم، با گسترش فضای مجازی، جنگ نرم خطرناک تر شده. اگر دشمن غلبه کند، روحها به قعر جهنم میرود.


۰ نظر