نقش والدین در مسئولیت پذیری کودکان


والدین در امر تربیت باید اهمیت ویژه ای برای آموزش مسئولیت پذیری به کودکان قائل شوند و خود نیز بیاموزند.


۰ نظر