بیانات رهبر انقلاب درباره شیوه رفتار پیامبر (ص)


رهبرانقلاب:شیوه رفتار پیامبر(ص) را من ومسئولان بایدیادبگیریم؛پیامبر دوپهلو حرف نمیزد/درموقع لازم نرمش داشت وپیمانش را حتی با دشمن نقض نکرد؛ آنها نقض کردندو ایشان پاسخ قاطع داد. ٨٠/٢/٢٨


۰ نظر