کره جنوبی در پنجمین هفته قیام علیه رئیس جمهور با جمعیتی یک میلیونی


بیش از یک میلیون نفر در پنجمین هفته، در سئول پایتخت کره جنوبی در اعتراض به فساد دوستان و نزدیکان پارک گون هه رئیس جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند و خواستار استعفای وی شدند.

۰ نظر