رهبری؛ بصیرت این است كه بدانید اگر چشم خود را بستید...


بصیرت این است كه بدانید اگر چشم خود را بستید و فكر نكردید،ضربه میخورید. تعجب است مردم معمولی این بصیرت را دارند اما بعضی نخبگان سیاسی با تکیه بر توهم این بصیرت را ندارند.


۰ نظر