رژه مقاومت سوریه در خیابان های شرق حلب


با تصور مناطق شرقی یعنی یک سوم بخش های تحت کنترل تروریست ها کار پاکسازی آغاز شده است.


۰ نظر