کودکی که بخاطر نداشتن پارک گریه می کرد، اما حالا...


کودکی که پارک نداشت بازی کند، گریه میکرد، رفتند وپیداش کردند و قرار هست براشون پارک بسازند...


۰ نظر