سانحه تصادف ۲ قطار به «شکرستان» هم رسید!


حادثه ی تصادف قطار ها این بار به انیمیشن برنامه ی شکرستان رسیده است...


۰ نظر