عامل حملۀ دانشگاه ایالتی اوهایو اهل سومالی بوده است‬


پلیس می گوید عامل حمله در دانشگاه ایالتی اوهایو اهل سومالی و دانشجوی همین دانشگاه بوده است.


۰ نظر