هزینه تبلیغات و حقوق نمایندگان مجلس


حقوق 5 میلیونی و هزینه تبلیغات میلیاردی مجلس!


۰ نظر