فرش قرمز نیکسون از خون دانشجویان!


برخی 16 آذر 1332 را روز تولد شعار مرگ بر آمریکا می دانند؛ روزی که دانشگاه، اولین کارت قرمز را به آمریکایی ها نشان داد.

۰ نظر