صحبت های جواد خیابانی از سه فرد ثروتمند در ایران!


سخنان جواد خیابانی درباره سه نفر در ایران که باپولشان می توان کل ایران را از فقر نجات داد


۰ نظر