حکایت های تلخ فراریان از موصل..


موصل، دومین شهر بزرگ عراق، زمانی پایتختی فرهنگی و پر از اقوام مختلف بود. اما بعد از آنکه به دست داعش افتاد، خوف و ترس بر آن حاکم شد. حالا عده ای از کسانی که از موصل گریخته اند، از داستان های وحشتناکی می گویند که تجربه کردند.

۰ نظر