هوای پکن در وضعیت بحرانی


پکن، پایتخت چین به خاطر وضعیت خطرناک آلودگی هوا تقریبا تعطیل شده است. صدها پرواز لغو شده اند. حدود بیست شهر دیگر چین هم در وضعیت مشابهی از آلودگی هوا قرار دارند.


۰ نظر