دیپلماسی در نبرد با ریزگردها


تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در مورد ریزگردها در سازمان ملل


۰ نظر