دانشمندان،یک گام دیگر به کشف بزرگ «ضدماده» نزدیک شدند


برای اولین بار دانشمندان سرن، بزرگ ترین آزمایشگاه فیزیک ذره ای جهان مستقر در سوئیس، موفق به مشاهده اثری از حضور «ضدماده» شدند و اکنون قادر به اندازه گیری ضدماده در طیف نوری هستند.

۰ نظر