فرمول یک با بیژن زنگنه وزیر نفت


برنامه ی فرمول یک و گفتگوی علی ضیاء با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم

۱ نظر