تغذیه ی خرس، کلاغ و عقاب از یک ماهی


سلسله مراتب زنجیره غذایی در طبیعت؛ ماهی که توسط خرس شکار می شود و سرانجام نصیب عقاب می شود.


۰ نظر