رفع مشکل آلودگی هوا به دست جوانان متخصص کشور!


متخصصان کشورمان موفق شده اند با تولید یک محصول فناورانه جلوی انتشار آلودگی هوا را بگیرند...

۰ نظر