نگاهی به رویداد های پزشکی در سال 2016


جهان سلامت و بهداشت در سال ۲۰۱۶ با پیشرفت های شگرف علمی و چالش های بزرگ روبرو بود. و همزمان نقش ویروس ها در هر دو عرصه بارِز بود ویروس پولیو یا فلج اطفال با موفقیت سرکوب شد و ویروس زیکا با تاخت و تاز بی سابقه هزاران نوزاد میکروسفال و صدها پرسش های بی پاسخ روی دست مردم و جامعه پزشکی گذاشت.

۰ نظر