زمین چه جمعیتی را می تواند در خود جای دهد؟


در حال حاضر بیش از ۷ میلیارد نفر روی کره ی زمین ‫زندگی می کنند و این تعداد به سرعت رو به افزایش است. ‫این موضوع بسیاری را نگران کرده و باعث شده که خیلی از مردم بارها از خود پرسیده اند “زمین چه جمعیتی را می تواند در خود نگه دارد؟” برآورد شده که تا پایان قرن بیست و یکم، جمعیت ‫انسان روی سیاره ی زمین به ۱۰ میلیارد نفر می رسد.


۰ نظر