قیچی 15 سانتی متری، 18 سال در شکم یک بیمار 54 ساله!!


قیچی جراحی پس از ۱۸ سال از شکم یک مرد ویتنامی خارج شد "ما وان نهات"، بیمار ۵۴ ساله در پی تصادف رانندگی در سال ١٩٩٨ تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از بهبود از بیمارستان مرخص شد.


۰ نظر