چاپگر لیزری جدید حتی بدون استفاده از یک قطره جوهر!


لیزری که به آرامی کاغذ را حرارت می دهد و می سوزاند. این می تواند انقلاب بعدی در صنعت چاپگرها باشد. دانش آموز سابق دانشگاه صنعتی دلفت در هلند، فناوری جدیدی را ابداع کرده که می توان بدون حتی یک قطره جوهر بر روی هر کاغذی حروف را چاپ کرد.

۰ نظر