فیلی که از فرط درد نزد پزشکان رفت


ویدویی از فیل تیر خورده که پزشکان درمانش کردند.


۰ نظر