مراقب كودكان خود باشید، آنها از هیچ چیز نمی ترسند


کودکی باسهل انگاری والدینش نزدیک بودخودش را به کشتن دهد


۰ نظر