تصاویر بی نظیر از اجتماع صدها هزار گوزن برای مهاجرت


تصویر بی نظیر از اجتماع صد ها هزار گوزن برای مهاجرت و استقامت تحسین برانگیز یک بچه گوزن برای فرار از گرگ

۰ نظر