لحظات اولیه پس از انفجار خودرو بمب گذاری شده در سوریه!


در این انفجار تاکنون ۵۰ نفر کشته و ده ها نفرزخمی شده اند...

۰ نظر