شاهكار فریب "چینی"


شركت چینی "دیكوی" سازنده ماكت تجهیزات نظامی و جنگ افزار جهت فریب ماهواره های جاسوسی و رصد هوایی

۰ نظر