خارج از گود این هفته بدون علی رضوانی!!!


علی رضوانی به خارج از گود نرسید اما خودش سوژه یک گزارش پزشکی-ورزشی شد!

۰ نظر