سرمای سخت در اروپا و وضعیت سخت تر مهاجران...


مرگ دستکم سه مهاجر در اثر موج جدید سرما در اروپا‬


۰ نظر