چرا گریه می کنیم؟


انسان دارای سه نوع اشک است که عامل محرک هر کدام متفاوت است.ببینید چه طور اشکتان درمی آید؟


۰ نظر