اخراج نظامیان آمریکایی توسط "نُجَباء" با شعارهای فارسی!


نظامیان آمریکایی که قصد عبور از ایست و بازرسی "جبال مکحول" شمال استان صلاح الدین عراق و حضور در منطقه عملیاتی را داشتند؛ از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء اخراج شدند. رزمندگان نُجَباء پس از این اقدام، با شعارهای ضد استکباری و عبارات فارسی همچون "برو آمریکا" و "برو محتل(اشغالگر)"، نظامیان آمریکایی را تا دور شدن کامل از این منطقه همراهی کردند

۰ نظر