روایت مهم ناطق نورى از جلسه اى با هاشمى رفسنجانى!


روایت مهم ناطق نورى از جلسه اى با هاشمى رفسنجانى/ ایشان گفتند روی دو چیز معامله نمیكنم

۰ نظر