قرائت بخشی ازوصیتنامه آیت الله هاشمی در مورد داراییهایش توسط پسرش


محسن هاشمی رفسنجانی بخشی از وصیت نامه ای که پدرش سالها پیش به او داده بود را در برنامه حالا خورشید قرائت کرد...


۰ نظر