اوباما به ایستگاه آخر رسید...


اوباما در آخرین سفر خود به شیکاگو زادگاهش رفت و از عملکرد 8 ساله خود دفاع کرد.


۰ نظر