جمعه ای خونین منتظر امریکا


آماده شدن آمریکا برای مراسم سوگند ترامپ در روز جمعه

۰ نظر