موضع رسمی برنامه هفت نسبت به انتقادهای وارده در اختتامیه جشنواره


برنامه هفت که در اختتامیه جشنواره فجر مورد حمله شدید برخی سینماگران قرار گرفته بود،موضعی رسمی نسبت به این موضوع نشان داد.

۰ نظر