اظهار نظر عجیب هاشمی:نباید از دولت توقع ایجاد شغل داشت!


وزیر بهداشت در اولین روز کاری وزارتخانه خود با اشاره به شعار امسال از لزوم عمل به آن گفت و همچنین به نکته ای جالب اشاره کرد!

۰ نظر