کنایه روحانی به توهین کنندگان به آیت الله هاشمی رفسنجانی


روحانی در مراسم بهره برداری از سکوهای گازی فازهای ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی،کنایه ای به توهین کنندگان به مرحوم هاشمی رفسنجانی زد و بر آن توهین کنندگان به شهید بهشتی و ندامت آنها پس از شهادت ایشان را مثال زد.


۰ نظر