سرریز شدن ایتالیا از مهاجر:دیگر ظرفیت پذیرش نداریم!


ایتالیا مهمترین کشور اروپایی است که اولین میزبان پناهجویانی است که از شمال آفریقا به این کشور می آیند. بسیاری از پناهجویان مقصد نهایی شان ایتالیا نیست و می خواهند از این کشور به غرب و شمال اروپا بروند اما کشورهای همسایه ایتالیا کمکی به انتقال پناهجویان نمی کنند و دولت این کشور تهدید کرده است شاید ناگزیر شود که مرزها را ببندد.


۰ نظر