معجزه را با چشمان خود در یک حادثه ببینید!


در یکی از خیابانهای عربستان مردی در حال قدم زدن در خیابان بود که ناگهان یک خودرو از پشت به سمت او می آید و از روی وی رد می شود اما...


۰ نظر