سایه و روشن اوضاع اقتصاد ایران در دوسالگی برجام


24 ماه پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، چندین تن از اقتصاددانان به سوالات در مورد تحقق اهداف در زمینه تسهیل روابط اقتصادی با کشور های خارجی توضیح می دهند..


۰ نظر