رهبر انقلاب: تا نقطه ضعف هست؛ دشمنی هم هست!


نقطه ضعف کشور از نظر دشمن چیست؟

اشاره رهبرانقلاب به نقطه ضعفی که دشمن میتواند با تکیه بر آن، مقاصد سوء خود را اعمال کند.


۰ نظر