تجهیزات بدست آمده از داعش در آزادسازی های اخیر


پس از آزادسازی القائم و دیرالزور تجهیزاتی از داعش به دست آمد که گویای حمایت غرب است.


۰ نظر